CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ
Giới Thiệu
Chúng tôi, CÔNG TY TNHH GENIEBOOK VIETNAM, là một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316465562 (sau đây gọi tắt là “Geniebook”, “chúng tôi” hoặc “Công Ty”), là chủ sở hữu của ứng dụng “Geniebook Student”, ứng dụng “Geniebook Parent” và trang điện tử https://geniebook.com/vn (sau đây gọi là “Nền Tảng Geniebook”), và chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.
Chính sách quyền riêng tư này (“Chính Sách Quyền Riêng Tư”) được áp dụng khi người dùng sử dụng Nền Tảng Geniebook và giải thích cho người dùng cách thức chúng tôi lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin mà người dùng cung cấp cho chúng tôi thông qua quá trình sử dụng Nền Tảng Geniebook. Bằng việc sử dụng Nền Tảng Geniebook, người dùng đồng ý chịu sự ràng buộc của Chính Sách Quyền Riêng Tư này đối với những thông tin mà Nền Tảng Geniebook thu thập từ người dùng. Geniebook có thể sửa đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm thông qua việc cập nhật thông tin của chính sách này, và trong trường hợp chúng tôi thấy cần thiết mặc dù đó không phải là nghĩa vụ bắt buộc của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo những chỉnh sửa hoặc thay đổi này đến người dùng bằng các phương thức điện tử (thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại). Người dùng có trách nhiệm đọc và lưu ý những chỉnh sửa, thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Tại mọi thời điểm, việc người dùng tiếp tục sử dụng Nền Tảng Geniebook sẽ được hiểu rằng người dùng đã đồng ý với phiên bản Chính Sách Quyền Riêng Tư đã được cập nhật.
Geniebook thu thập những thông tin nào từ người sử dụng?
Geniebook có thể thu thập một số thông tin nhất định khi người dùng tương tác với Nền Tảng Geniebook, bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”). Cụ thể, chúng tôi thu thập:
(i)
Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản:
Thông tin chúng tôi thu thập từ việc người dùng truy cập vào Nền Tảng Geniebook, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ giao thức internet, mã nhận dạng thiết bị và vị trí của người dùng, các đoạn lưu trữ thông tin (cookies) do chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi tạo ra, cũng như thông tin tương tác với Nền Tảng Geniebook của người dùng;
Thông tin mà người dùng sử dụng để đăng ký trực tuyến tại Nền Tảng Geniebook, bao gồm họ tên, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại người dùng;
Thông tin của học viên trẻ em là con/ đối tượng thuộc quyền giám hộ của người dùng, bao gồm họ tên, tuổi tác, giới tính, quốc tịch và thông tin trình độ học vấn mà người dùng cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không thu thập, sử dụng, chia sẻ hay bằng cách khác xử lý thông tin học viên trẻ em nếu chưa có được sự chấp thuận trước từ người dùng;
Thông tin mà người dùng cung cấp thông qua việc điền vào các biểu mẫu khác trên Nền Tảng Geniebook, bao gồm họ tên, thông tin liên hệ và các thông tin khác mà người dùng lựa chọn cung cấp để liên hệ với chúng tôi thông qua Nền Tảng Geniebook; và
Các Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản/ tổng quát khác theo quy định pháp luật Việt Nam.
(ii)
Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm:
Thông tin về thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng (nhằm mục đích hỗ trợ chúng tôi thực hiện yêu cầu thanh toán); và
Thông tin về vị trí của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về vị trí thực tế của người dùng, như là tín hiệu do thiết bị của người dùng gửi đi mà có thể được dùng để xác định thông tin về vị trí thực tế của người dùng và/ hoặc địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP) được sử dụng để kết nối thiết bị của người dùng với Internet.
Geniebook sử dụng thông tin thu thập được cho mục đích gì?
(iii)
Thông tin xác thực: Chúng tôi thu thập thông tin này nhằm xác thực danh tính người dùng, cập nhật hồ sơ lưu trữ của chúng tôi, quản lý tổng quát và duy trì hiệu lực của tài khoản người dùng tại Geniebook;
(iv)
Thông tin được thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin này nhằm theo dõi và duy trì hệ thống của chúng tôi, đo lường lưu lượng truy cập và xu hướng sử dụng, tìm hiểu nhu cầu của người dùng, tùy chỉnh Nền Tảng Geniebook phù hợp theo sở thích người dùng và quảng bá Geniebook;
(v)
Thông tin đăng ký: Thông tin này sẽ được chúng tôi sử dụng và lưu hành nội bộ nhằm thẩm định việc đăng ký Geniebook của người dùng và học viên trẻ em là con hoặc thuộc quyền bảo hộ của người dùng, tìm hiểu đối tượng người dùng và sở thích của người dùng và học viên trẻ em tại Geniebook, và thiết lập hồ sơ lưu trữ của người dùng và học viên trẻ em khi đăng ký Geniebook; và
(vi)
Các thông tin khác mà người dùng cung cấp: Chúng tôi sử dụng thông tin này nhằm cải thiện Nền Tảng Geniebook và trao đổi thông tin với người dùng sau khi được người dùng chấp thuận, ví dụ: phản hồi thắc mắc và góp ý, gửi thư điện tử về Geniebook, mời người dùng tham gia khảo sát.
Geniebook sở hữu những tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ nào?
Tất cả nội dung và tài liệu trên Nền Tảng Geniebook thuộc quyền sở hữu của Geniebook tại mọi thời điểm, bao gồm biểu tượng logo, thiết kế, hình ảnh, thông tin hoặc các tệp khác có sẵn trên Nền Tảng Geniebook. Chúng tôi có toàn quyền quyết định gỡ bất kỳ bài đăng nào trên Nền Tảng Geniebook mà chúng tôi đánh giá có tính chất xúc phạm, tục tĩu, thiếu tế nhị hoặc bất hợp pháp.
Geniebook có chia sẻ thông tin với các bên khác không?
Chúng tôi không thực hiện mua bán hoặc cho thuê Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng cho bất kỳ bên nào. Chúng tôi không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng cho một bên thứ ba nào khác khi chưa có sự chấp thuận của người dùng, trừ trường hợp cung cấp cho các bên hoặc đối tượng sau đây (mà người dùng đã chấp thuận cho Geniebook cung cấp):
(i)
các công ty thuộc tập đoàn của Geniebook;
(ii)
các cơ quan quản lý nhà nước;
(iii)
các cố vấn chuyên môn của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn luật sư, kế toán và kiểm toán viên;
(iv)
các bên thứ ba cung cấp dịch vụ của chúng tôi (bao gồm bên cung cấp dịch vụ thanh toán, quản trị hoặc các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của Nền Tảng Geniebook và/ hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi) như công ty chuyển phát, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin hoặc bên xử lý dữ liệu;
(v)
bất kỳ đại lý, nhân viên nào được chúng tôi ủy quyền; và
(vi)
các đối tác hợp tác kinh doanh của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối tác nền tảng thương mại điện tử và đối tác quảng cáo của chúng tôi.
Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin đối tượng người dùng đã được tổng hợp, không liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể dùng để nhận dạng người dùng, cho các bên phân tích và các đối tác quảng cáo. Chúng tôi cung cấp thông tin về việc người dùng truy cập Nền Tảng Geniebook (ngoại trừ Dữ Liệu Cá Nhân) cho các bên tiếp thị lại như Facebook Ads và Google AdWords nhằm mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo cho Geniebook. Chúng tôi có thiết lập các thẻ tag tiếp thị lại (có chức năng tương tự như cookies) trên Nền Tảng Geniebook nhằm giúp chúng tôi tiếp tục kết nối với người dùng bằng cách cho phép các bên thứ ba, bao gồm Facebook và Google, đặt quảng cáo và thông điệp phù hợp trên các trang web khác mà người dùng có thể truy cập sau này. Các bên cung cấp thứ ba này sử dụng cookies để phát quảng cáo dựa trên các lượt truy cập trước đây của người dùng vào Nền Tảng Geniebook. Chúng tôi cũng có thể hợp tác với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ để quản trị và/ hoặc quản lý máy chủ của Nền Tảng Geniebook. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này chỉ có quyền truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng với mục đích duy nhất là thay mặt Geniebook thực hiện dịch vụ. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này đồng thời bắt buộc phải tuân theo các thỏa thuận bảo mật.
Chính sách của chúng tôi là bảo vệ người dùng khỏi việc bị xâm phạm quyền riêng tư thông qua việc lạm dụng hệ thống pháp luật, cho dù là bởi các cá nhân, tổ chức hay chính phủ, và chống lại các yêu cầu không hợp pháp theo luật hiện hành. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có chính sách hợp tác cung cấp thông tin theo mệnh lệnh đưa ra bởi pháp luật. Do đó, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin người dùng trong trường hợp chúng tôi tin rằng là cần thiết nhằm:
(i)
thỏa mãn yêu cầu luật định hoặc tuân thủ theo pháp luật, quy định hoặc quy trình tố tụng của Việt Nam, hoặc để hồi đáp yêu cầu pháp luật bao gồm trát hầu tòa và án lệnh;
(ii)
bảo vệ quyền, tài sản, và sự an toàn của Geniebook, người dùng của chúng tôi, hoặc các bên khác;
(iii)
bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam; hoặc
(iv)
phòng ngừa hoặc ngăn chặn hành vi được xem là bất hợp pháp hoặc trái đạo đức theo pháp luật Việt Nam.
Bất kể các điều trên, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng cho bên thứ ba:
(i)
trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào mà trong các trường hợp đó chúng tôi có thể phải tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng cho bên bán hoặc bên mua tiềm năng cũng như các bên thứ ba khác liên quan đến doanh nghiệp hoặc tài sản đó khi cần thiết;
(ii)
trong trường hợp Geniebook hoặc phần lớn tài sản của Geniebook được bên thứ ba mua lại, và dữ liệu về khách hàng của Geniebook sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao.
Liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm, chúng tôi sẽ trước tiên lấy các chấp thuận cần thiết từ người dùng trước khi sử dụng bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm của người dùng hoặc học viên trẻ em cho bất kỳ mục đích xử lý nào, và cam kết rằng, trong mọi trường hợp, Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm đó sẽ không bị tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không có sự chấp thuận trước của người dùng.
Trong phạm vi được cho phép bởi pháp luật Việt Nam, trong mọi trường hợp, người dùng đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào và/ hoặc từ bỏ quyền thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm chống lại Geniebook liên quan đến việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng hoặc học viên trẻ em theo quy định tại mục này.
Geniebook sử dụng cookies như thế nào?
Cookies là một tập tin văn bản nhỏ chứa thông tin và được lưu trữ trên ổ cứng của người dùng nhằm giúp chúng tôi cải thiện khả năng truy cập vào Nền Tảng Geniebook của người dùng và giúp nhận diện khách truy cập thường xuyên. Thông qua việc sử dụng cookies, Geniebook có thể tùy chỉnh hoạt động của mình phù hợp theo nhu cầu, sở thích của người dùng bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin yêu thích từ người dùng. Hầu hết các trình duyệt web sẽ tự động chấp nhận cookies, tuy nhiên người dùng có thể tự thay đổi cài đặt trình duyệt web của mình để từ chối cookies theo ý muốn. Google sử dụng cookies được thu thập trên Nền Tảng Geniebook cho mục đích tiếp thị lại như đã được mô tả ở trên, và chúng tôi không có khả năng đọc, thiết lập và/ hoặc truy cập các cookies đó. Người dùng có thể chọn không sử dụng cookies của Google bằng cách truy cập cài đặt quảng cáo của Google để tùy chỉnh. Việc từ chối cookies của chúng tôi hoặc bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào có thể hạn chế việc sử dụng Nền tảng Geniebook của người dùng.
Chúng tôi sử dụng cookies lưu trữ lưu lượng truy cập để xác định trang điện tử nào đang được sử dụng, và tổng hợp thống kê về các biểu đồ lưu lượng truy cập trang điện tử để cung cấp cho các bên thứ ba trên cơ sở tổng hợp và ẩn danh. Cookies giúp chúng tôi cung cấp cho người sử dụng một trải nghiệm sử dụng trang điện tử tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi theo dõi những trang web nào người sử dụng nhận thấy hữu ích hoặc không, và tùy chỉnh Nền Tảng Geniebook theo nhu cầu của người dùng. Cookies không cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của người dùng hoặc bất kỳ thông tin nào về người dùng, ngoại trừ dữ liệu mà người dùng đã lựa chọn chia sẻ với chúng tôi.
Người dùng cũng thừa nhận và đồng ý rằng Nền Tảng Geniebook, tùy từng thời điểm, có thể hiển thị các quảng cáo do các bên/ bên quảng cáo khác thiết lập thông qua việc sử dụng các cookies quảng cáo, và chúng tôi sẽ không có khả năng đọc hoặc thiết lập lại các cookies đó.
Geniebook lưu trữ thông tin thu thập được bằng cách nào?
Tất cả thông tin người sử dụng cung cấp cho chúng tôi đều được chuyển đến và lưu trữ trên hệ thống máy chủ bảo mật của chúng tôi, hoặc của các đối tác của chúng tôi. Bằng việc cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân, người dùng theo đây đồng ý với việc truyền tải, lưu trữ, và xử lý này. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ, xử lý an toàn và phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư này.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu trong một khoảng thời gian cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho người dùng và các người dùng khác, bao gồm các hoạt động được nêu tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này.
Geniebook có cho phép khách truy cập giới hạn thông tin mình cung cấp không?
Người dùng không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào khi truy cập vào Nền Tảng Geniebook, và chúng tôi không thực hiện thu thập bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân trừ khi được người dùng cung cấp nhằm mục đích sử dụng dịch vụ mà Nền Tảng Geniebook cung cấp. Trong trường hợp người dùng là cha mẹ/ người giám hộ của học viên trẻ em ghi danh tại Geniebook, người dùng có thể liên hệ chúng tôi qua điện thoại hoặc qua địa chỉ thư điện tử vietnam@geniebook.com để tìm hiểu những Dữ Liệu Cá Nhân nào mà chúng tôi thu thập từ học viên; để chỉnh sửa, thay đổi, cập nhật hoặc yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà chúng tôi thu thập được từ học viên; hoặc có thắc mắc hay sự quan tâm đến cách chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của học viên. Geniebook sẽ không phản hồi đối với chế độ/ yêu cầu “Không Theo Dõi” từ trình duyệt web hoặc các cơ chế tương tự.
Việc bảo mật thông tin của Geniebook ra sao?
Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin thu thập từ hoặc về người dùng (bao gồm cả Dữ Liệu Cá Nhân) khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ chưa được phép. Tuy vậy, người dùng cần cẩn trọng rằng việc truyền thông tin thông qua mạng điện tử hoặc lưu trữ thông tin sẽ không an toàn tuyệt đối. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào. Trong trường hợp hệ thống máy chủ lưu trữ của chúng tôi bị tấn công hoặc xâm nhập dẫn đến bất kỳ sự mất mát, tiêu hủy, hoặc thiệt hại đối với thông tin của người dùng, chúng tôi sẽ (i) thông báo sự cố đến cơ quan chức năng cho việc điều tra trong khoảng thời gian theo luật định, và (ii) thông báo kịp thời đến người dùng.
Chúng tôi sẽ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân theo pháp luật Việt Nam và/ hoặc các quy định pháp luật khác có liên quan. Toàn bộ Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng Nền Tảng Geniebook sẽ được lưu trữ tại máy chủ đặt tại Việt Nam.
Chúng tôi sẽ tiêu hủy hoặc xóa bỏ các thông tin nhận dạng cá nhân từ Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng/ học viên trẻ em khi chúng tôi có lý do chính đáng để xác định rằng (i) việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân này không còn phục vụ cho các mục đích thu thập Dữ Liệu Cá Nhân; (ii) việc lưu trữ không còn được yêu cầu nữa bởi bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào, và (iii) việc tiếp tục lưu trữ các Dữ Liệu Cá Nhân này không mang lại bất kỳ lợi ích hợp pháp nào nữa.
Trong trường hợp người dùng ngưng sử dụng Nền Tảng Geniebook, hoặc quyền sử dụng Nền Tảng Geniebook của người dùng bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/ hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng/ học viên trẻ em như được nêu tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này, và phù hợp với nghĩa vụ của chúng tôi theo quy định pháp luật Việt Nam, và bất kỳ quy định nào khác có liên quan. Chúng tôi có thể tiêu hủy một cách an toàn Dữ Liệu Cá Nhân trên theo quy định pháp luật Việt Nam mà không cần phải thông báo trước cho người dùng.
Đường dẫn đến các trang điện tử khác thì sao?
Nền Tảng Geniebook có thể chứa các đường dẫn đến các trang điện tử hoặc tài nguyên khác bên ngoài Nền Tảng Geniebook và do các bên thứ ba vận hành. Người dùng cần lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với nội dung và cách thức bảo mật của các trang điện tử hoặc tài nguyên đó. Do đó, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc bảo vệ và về quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà người dùng cung cấp khi truy cập các trang điện tử đó, và các trang điện tử đó không bị điều chỉnh bởi Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Người dùng vui lòng kiểm tra kỹ lưỡng và theo dõi chính sách bảo mật áp dụng cho bất kỳ trang điện tử nào khác mà người dùng truy cập, cũng như tìm hiểu cách thông tin của người dùng có thể được các bên thứ ba đó sử dụng.
Thế nào là quyền riêng tư của người dùng hoặc học viên trẻ em?
Người dùng có quyền chia sẻ hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bản thân/ học viên trẻ em thuộc quyền giám hộ của người dùng và tự chịu trách nhiệm cho tính hợp pháp, tính chính xác và tính chân thật của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà người dùng lựa chọn chia sẻ hoặc tiết lộ theo các điều khoản của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Người dùng có thể, vào bất kỳ thời điểm nào mà người dùng thấy cần thiết, yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, thay đổi, hoặc cập nhật các Dữ Liệu Cá Nhân trên. Người dùng cũng có thể, vào bất kỳ thời điểm nào, yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao tất cả Dữ Liệu Cá Nhân đang còn trong thời hạn lưu trữ của chúng tôi theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để biết thêm thông tin liên hệ, vui lòng xem mục “Liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?” ở dưới.
Người dùng có thể toàn quyền lựa chọn cách hủy đăng ký/ từ chối nhận một phần hoặc toàn bộ thông tin mà chúng tôi cung cấp theo mục “Geniebook sử dụng thông tin thu thập được cho mục đích gì?” ở trên thông qua chức năng hủy đăng ký có trên thiết bị điện tử của người dùng.
Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em như thế nào?
Nhằm mục đích cung cấp dịch vụ, Nền Tảng Geniebook có thể thu thập, sử dụng, chia sẻ, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em dưới 16 tuổi. Chúng tôi hiểu rằng Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em dưới 16 tuổi là thông tin nhạy cảm đòi hỏi tính bảo mật cao trong việc xử lý, do đó, chúng tôi luôn bắt buộc phải có sự chấp thuận trước từ cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 16 tuổi trước khi nhận Dữ Liệu Cá Nhân đó. Bằng cách cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân đó cho Geniebook, cha mẹ hoặc người giám hộ đã công nhận và đồng ý rằng mình đã chấp thuận cho Geniebook thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc bằng cách khác xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em.
Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 16 tuổi phải bảo đảm tính chính xác của thông tin về độ tuổi của trẻ em, đồng thời phải tự thực hiện theo dõi bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em nào đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gỡ và/ hoặc xóa bỏ bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà chúng tôi tin rằng đã được cung cấp bởi trẻ em dưới 16 tuổi mà chưa có sự chấp thuận trước từ cha mẹ hoặc người giám hộ.
Người sử dụng có được rút lại chấp thuận đối với quyền riêng tư của mình không?
Trong trường hợp người dùng muốn chúng tôi chấm dứt việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, tiết lộ, và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này, người dùng có thể gửi thông báo bằng văn bản đến địa chỉ email của chúng tôi được nêu tại mục “Liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?” để yêu cầu Geniebook chấm dứt các hoạt động này. Sau khi nhận được thông báo, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý yêu cầu của người dùng theo các quy định được nêu tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này và theo quy định pháp luật Việt Nam.
Khi gửi yêu cầu rút lại việc chấp thuận cho chúng tôi, người dùng hiểu rằng việc người dùng không còn đồng ý để Geniebook thu thập, sử dụng, chia sẻ, tiết lộ, và xử lý dữ liệu cá nhân đồng nghĩa với việc người dùng không thể tiếp tục sử dụng Nền Tảng Geniebook, và chúng tôi có thể chấm dứt mối quan hệ với người dùng và/ hoặc bất kỳ thỏa thuận nào giữa người dùng và chúng tôi.
Bạn có thể yêu cầu huỷ bỏ tài khoản cũng như thông tin cá nhân của mình như thế nào?
Bạn có thể thực hiện yêu cầu huỷ bỏ tài khoản và thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua https://geniebook.com/contact.. Việc xử lý yêu cầu huỷ bỏ tài khoản của bạn có thể mất đến 5 ngày làm việc, và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi quá trình đã hoàn tất qua email. Xin vui lòng lưu ý rằng việc huỷ bỏ tài khoản này là không thể thay đổi và thông tin cá nhân của bạn cũng sẽ bị xoá cùng với tài khoản của bạn.
Liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?
Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại, mối quan tâm hay ý kiến nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử đến Chuyên Viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi thông qua địa chỉ thư điện tử: vietnam@geniebook.com hoặc gửi thư trực tiếp cho chúng tôi đến địa chỉ:
Công Ty TNHH Geniebook Vietnam
Tầng 3, Cao ốc văn phòng Vimedimex, 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Theo đó, người dùng vui lòng ghi kèm tiêu đề thư thích hợp thể hiện rõ vấn đề người dùng cần liên hệ với chúng tôi là gì, vì điều này sẽ hỗ trợ chúng tôi xử lý thư của người dùng một cách nhanh chóng bằng cách chuyển thư cho chuyên viên xử lý phù hợp. Ví dụ: người dùng có thể chèn tiêu đề là "Truy cập Dữ Liệu Cá Nhân".
Quy định chung
Chính Sách Quyền Riêng Tư này, và bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào trong tương lai, sẽ được điều chỉnh và giải thích bởi pháp luật Việt Nam.

Chính Sách Quyền Riêng Tư này có hiệu lực vào ngày 01/01/2021.